Scroll

Logo Gremo

Parasole krótkie

zobacz szczegóły

Parasole długie

zobacz szczegóły

Parasole rodzinne

zobacz szczegóły

Parasole VIP

zobacz szczegóły

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 16:00
w piątek w godzinach 8:00 - 14:00

Adres do korespondencji
(biuro, magazyn):

Dane rejestrowe firmy: 

GREMO Jacek Sikorski                             
ul. Storczyków 1442
43-385 Jasienica, Polska
Tel.: +48 33 812 00 13
Mobile: +48 668 555 510

Mobile: +48 602 656 555
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
                            GREMO Jacek Sikorski 
ul. Mostowa 1

43-300 Bielsko-Biała
Polska
NIP: 9372103913
REGON: 072129083

     NIE PROWADZIMY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ!!! 

         
         

OGÓLNE WARUNKI UMÓW / WSPÓŁPRACY

Niniejsze warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą GREMO Jacek Sikorski, zwaną dalej
Dostawcą, a firmą składającą zamówienie w firmie GREMO zwaną dalej Zamawiającym.
Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW
/ WSPÓŁPRACY. Akceptacja dotyczy również przyszłych realizowanych zamówień.
OGÓLNE WARUNKI UMÓW / WSPÓŁPRACY pozostają wiążące bez szczególnego zawiadomienia
nawet wtedy, gdy zamówienie jest z nimi niezgodne.
Odstępstwa od OGÓLNYCH WARUNKÓW
UMÓW / WSPÓŁPRACY są nieważne bez wyraźnej, pisemnej akceptacji
ze strony Dostawcy.


Przedmiot działalności GREMO
Przedmiotem działalności firmy GREMO Jacek Sikorski jest import, eksport i handel hurtowy
gadżetami reklamowymi i artykułami konsumpcyjnymi w kraju siedziby firmy i za granicą.
Kontrahent
 – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem
innego państwa, która zawiera umowę handlową z GREMO lub składa GREMO zamówienie
w zakresie przedmiotu działalności GREMO.

Zamówienie – oferta zawarcia umowy złożona przez Kontrahenta za pośrednictwem poczty
elektronicznej, która zawiera co najmniej dokładne oznaczenie Kontrahenta, przedmiot
zamówienia wraz z określeniem ilości zamawianego towaru, termin realizacji zamówienia
oraz dokładne dane i wymagania zamawianej usługi.

Przyjęcie zamówienia – oświadczenie GREMO złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej,
w którym następuje ostateczne określenie ilości zamówionego towaru, jego cena
oraz termin
realizacji zamówienia.

 • § 1

Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze ogólne warunki umów/współpracy obejmują: oferty, umowy sprzedaży, dostawy
  oraz wszelkie inne umowy i porozumienia zawierane z Kontrahentami, których stroną jest
  GREMO, a które zawierane są w związku z przedmiotem działalności GREMO.
 2. Ogólne warunki umów nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego
  przez GREMO o ich nieobowiązywaniu w konkretnej umowie z Kontrahentem.
  Oświadczenie złożone przez GREMO o nieobowiązywaniu ogólnych warunków umów ma
  zastosowanie tylko w stosunku do konkretnej umowy i nie może mieć zastosowania
  do innych umów z danym Kontrahentem, chyba że wyraźnie wynika to z danego
  oświadczenia.
 3. GREMO nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów,
  czy regulaminami, które są stosowane przez Kontrahentów, chyba że w drodze wyraźnego
  pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
 4. Z wyjątkiem GREMO i pełnomocników legitymujących się ważnym upoważnieniem, żaden
  z pracowników GREMO nie jest uprawniony do zmiany oraz ustalania odmiennych
  postanowień ogólnych warunków umów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach umów zastosowanie mają przepisy
  Kodeksu cywilnego, w szczególności artykuły 483 – 496.
 • § 2

Oferty, zamówienia i zawarcie umowy

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kontrahenta, umowa zostaje zawarta tylko
  w razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez GREMO lub dostarczenia zamówionego
  towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego
  wszystkich postanowień zawartych w niniejszych ogólnych warunkach umów.
 2. Wszelkie cenniki przekazane przez GREMO nie mogą stanowić roszczenia do zawarcia
  umowy na zasadach w nich przedstawionych. Zawarcie umowy wymaga wyraźnego

  potwierdzenia warunków umowy przez GREMO. Uznaje się, że termin dostawy
  zamówionego towaru ustalony, jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy

  go traktować jako terminu ostatecznego.
 3. W przypadku nieokreślenia przez Kontrahenta krótszego terminu obowiązywania zamówienia,
  Kontrahent jest związany zamówieniem przez 7 dni poczynając od dnia następnego
  po dostarczeniu zamówienia firmie GREMO. Kontrahent jest związany dłuższym terminem
  zamówienia, o ile taki
  dłuższy termin zawarł w zamówieniu.
 4. W zakresie zamówień związanych z wykonaniem znakowania GREMO zastrzega, że kolory
  nadruków na artykułach katalogowych mogą być jedynie zbliżone do wzorników stosowanych
  przy druku na papierze (PANTONE). Jednocześnie Kontrahent akceptuje,
  że matryce, klisze
  i sita wykorzystane do realizacji zamówienia stanowić będą własność GREMO.
 5. Dopuszczalne jest składanie oświadczeń przez Kontrahenta i GREMO w drodze elektronicznej
  (email). W takim przypadku strony zobowiązane są do podania adresu email, na który
  druga strona uprawniona jest do złożenia stosownego oświadczenia.
  O ile nie zostało
  to określone we wcześniejszej korespondencji, Kontrahent zobowiązany jest podać
  właściwy adres poczty elektronicznej w zamówieniu wraz z podaniem osoby, do której
  mają być kierowane oświadczenia GREMO. Składając zamówienie w GREMO należy dołączyć
  zaakceptowaną wizualizację graficzną.
 6. W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym zamówieniu postanowień
  wyłączających lub modyfikujących ogólne warunki umów wygasają one z chwilą realizacji
  umowy i nie mają zastosowania do innych zamówień i umów pomiędzy Kontrahentem

  a GREMO, o ile nie wynika to z wyraźnego oświadczenia GREMO.
 7. W przypadku Kontrahenta, który składa zamówienie po raz pierwszy, zobowiązany jest
  on dostarczyć aktualne kopie następujących dokumentów:
  - wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
  - decyzja o nadaniu nr NIP.
 • § 3

Zdobienie towaru

 1. Ceny nadruków oraz termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty przesłania ostatecznej akceptacji wzoru
  nadruku oraz wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia. Prawidłowy materiał
  graficzny ma zasadniczy wpływ na czas realizacji zamówienia.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w dostarczonych plikach
  graficznych.
 3. Treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w postaci
  elektronicznej wraz z dokładnym opisem umiejscowienia, wielkości wzoru i ilości kolorów.
 4. Pliki graficzne powinny być przygotowane w następujących formatach: CDR, lub PDF
  w formie wektorowej.
 5. Prawidłowo przygotowany plik graficzny powinien zawierać informację na temat kolorów
  według systemu kolorów PANTONE C. W przypadku nie przekazania dokładnego oznaczenia
  koloru PANTONE C GREMO nie odpowiada za jego odwzorowanie w druku.
 6. Do danego zlecenia pierwszą wizualizację przygotowujemy bezpłatnie. Koszt każdej kolejnej
  poprawki to 25,00 zł netto/szt. Koszty te zostaną uwzględnione na fakturze VAT realizującej
  zamówienie. W przypadku rezygnacji ze zlecenia, na wykonane projekty graficzne
  wystawiamy fakturę VAT: o wartości 50,00 zł netto za pierwszą wizualizację
  + poprawki 25,00 zł netto/szt.
 7. Koszty znakowania w pełnych kolorach wyceniamy na podstawie konkretnego logotypu
  i udzieleniu informacji o wielkości znakowania.
 8. GREMO wykonuje znakowanie zgodnie z dostarczonymi materiałami graficznymi
  i nie świadczy usług związanych z edycją grafiki Klienta.
 • § 4

Ceny

 1. Wszystkie podane przez GREMO ceny, w tym ceny opracowania i drukowania, są cenami
  netto i obowiązują loco magazyn GREMO ul. Storczyków 1442, 43-385 Jasienica.
 2. Podane ceny nie obejmują opakowania, załadowania, ubezpieczenia, kosztów transportu,
  cła, ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych.
 3. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów lub cenników wynika
  odrębna waluta.
 4. W przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów GREMO wynikających z podniesienia
  cen dostawców lub wahań kursu walut, GREMO jest uprawniony do odstąpienia

  od zawartej z Kontrahentem umowy, o ile Kontrahent nie wyrazi zgody na zmianę
  ustalonych wcześniej cen.
 • § 5

Prawa autorskie i przemysłowe

 1. GREMO zachowuje wszelkie wyłączne prawa autorskie i przemysłowe w stosunku
  do przekazanych Kontrahentowi rysunków, projektów, planów i innych opracowań,
  chyba że w zawartej umowie strony postanowiły inaczej. Bez zgody GREMO Kontrahent
  nie może: wykorzystywać, powielać, kopiować oraz wydawać osobom trzecim przekazanych
  mu rysunków, projektów, planów i innych opracowań. Na żądanie GREMO Kontrahent
  zobowiązany jest do ich trwałego usunięcia lub zniszczenia.
 2. Przekazanie przez Kontrahenta rysunków, projektów, planów i innych opracowań
  jest dla GREMO równoznaczne z posiadaniem przez Kontrahenta praw autorskich
  lub przemysłowych do tych rysunków, projektów, planów i innych opracowań. GREMO
  nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji
  związanych z niewłaściwym lub bezprawnym przekazaniem rysunków, projektów, planów

  i innych opracowań przez Kontrahenta.
 • §6

Pozwolenie na eksport i import

Dostarczone przez GREMO towary są przeznaczone do użytku i wykorzystywania w kraju
dostawy wskazanym przez Kontrahenta. Ponowne eksportowanie towarów wskazanych
w umowie – pojedynczo lub w formie zintegrowanej – podlega zasadniczo przepisom
eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego uzgodnionego z kupującym
kraju dostawy. Kontrahent jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji
o odpowiednich przepisach związanych z eksportem towarów do krajów trzecich.

 • § 7

Płatność

 1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez GREMO
  po wydaniu towaru Kontrahentowi i płatnych przelewem na wskazany rachunek
  bankowy
  w terminie oznaczonym na fakturze VAT, o ile strony w umowie nie określą innego
  terminu płatności. Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek GREMO.
  Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Kontrahent.
 2. Pierwsze trzy zamówienia złożone przez nowych Kontrahentów są płatne z góry przelewem
  przy zamówieniu towaru na podstawie zaliczkowej Faktury VAT lub faktury VAT proforma.
  Po realizacji tych zamówień, Zamawiający może ubiegać się o odroczony termin płatności.
  Zamówienia wzorów nie wliczają się.
 3. Jeżeli Kontrahent zamawia towar ze znakowaniem wymagana jest zaliczka w wysokości
  50 % wartości zamówienia. Pozostała kwota należna musi być uregulowana w terminie
  oznaczonym na fakturze. GREMO zastrzega sobie prawo decyzji o długości terminu
  odroczenia płatności. Nie dotyczy nowych Kontrahentów.
 4. Wszelkie zamówienia na produkcję indywidualną są płatne w 100% z góry przelewem
  przy zamówieniu towaru na podstawie Zaliczkowej Faktury VAT lub faktury VAT proforma.
 5. Przekroczenie przyznanego przez GREMO odroczonego terminu płatności stanowi podstawę
  do naliczania przez GREMO odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień.
 6. W przypadku przekroczenia odroczonego terminu płatności GREMO zastrzega sobie prawo
  do odmówienia realizacji kolejnego zamówienia.
 7. W przypadku zamówień o wartości większej niż
 • 10 000 PLN netto wymagana jest zaliczka w wysokości 50 % wartości zamówienia brutto.
  Pozostała kwota należna musi być uregulowana w terminie oznaczonym
  na fakturze.
 • 20 000 PLN netto wymagana jest zaliczka w wysokości 60 % wartości zamówienia brutto.
  Pozostała kwota należna musi być uregulowana w terminie oznaczonym
  na fakturze.
 • 30 000 PLN netto wymagana jest zaliczka w wysokości 70 % wartości zamówienia brutto.
  Pozostała kwota należna musi być uregulowana w terminie oznaczonym
  na fakturze.
 • 40 000 PLN netto wymagana jest zaliczka w wysokości 80 % wartości zamówienia brutto.
  Pozostała kwota należna musi być uregulowana w terminie oznaczonym
  na fakturze.
 • 50000,00 PLN netto wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia
  brutto.
 1. GREMO jest upoważnione do wystawiania faktur bez podpisu Klienta.
  GREMO niezwłocznie po wystawienie faktury przesyła ją Klientowi.
 2. Kontrahent składając zamówienie lub zawierając umowę zobowiązany jest podać dokładne
  dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. GREMO nie ponosi
  odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez Kontrahenta
  danymi.
 3. W przypadku wystawienia faktury VAT na podmiot inny niż podmiot, który dokonał
  zamówienia, podmiot, który dokonał zamówienia poręcza za dokonanie płatności przez
  inny podmiot. W takim przypadku ogólne warunki umów uznaje się za umowę poręczenia.
 4. GREMO uprawnione jest do jednostronnego cofnięcia wcześniej udzielonych Kontrahentowi
  rabatów i upustów, w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kontrahenta.

  Opóźnienie w zapłacie może stanowić podstawę do jednostronnego rozwiązania umowy
  przez GREMO bez wypowiedzenia.
 5. GREMO nie będzie akceptował płatności w postaci czeków i weksli, chyba że w sposób
  wyraźny oświadczy inaczej.
 • § 8

Potrącenie, cesja

 1. Kontrahent bez wyraźniej zgody GREMO nie jest uprawniony do dokonywania zapłaty
  poprzez potrącanie swoich należności w stosunku do GREMO z należnościami,
  które GREMO ma w stosunku do niego.
 2. GREMO uprawnione jest do przeniesienia swoich praw wynikających z zawartej
  z Kontrahentem umowy, w szczególności wierzytelności w stosunku do Kontrahenta
  na dowolnie wybraną osobę trzecią.
 3. Kontrahent uprawniony jest do przeniesienia na osobę trzecią swoich uprawnień
  wynikających z realizacji umowy, o ile GREMO wyrazi na to zgodę i nie jest to sprzeczne

  z przepisami prawa. W takim przypadku Kontrahent odpowiedzialny jest za realizację
  umowy przez osobę trzecią (poręcza za podmiot trzeci).
 • § 9

Dostawy, wydanie towaru

 1. GREMO zobowiązane jest dostarczyć zamówione towary bez znakowania w terminie
  14 dni od daty przyjęcia zamówienia, o ile strony nie ustalą innego terminu realizacji
  zamówienia, z tym że tak określony termin dostawy jest jedynie terminem przybliżonym

  i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego. GREMO przede wszystkim
  nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u swoich dostawców.
 2. O ile umowa nie będzie stanowić inaczej, Kontrahent zobowiązany jest do odbioru
  zamówionego towaru z magazynu GREMO w ustalonym dniu własnym transportem

  lub poprzez zamówioną firmę kurierską. W przypadku niewskazania przez Kontrahenta
  firmy kurierskiej, GREMO wyśle towar za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  z którą współpracuje refakturując koszt dostawy.
 3. W przypadku dostawy towaru przez GREMO, o ile strony inaczej nie określiły w umowie,
  uznaje się, iż GREMO dochował stosownego terminu, o ile przed upływem ostatniego
  dnia zamówiony towar został wydany Kontrahentowi lub został wysłany z magazynu
  GREMO za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Wysyłane towary opakowane będą w sposób standardowy. GREMO zastrzega możliwość
  dostawy towaru na europaletach, za które Kontrahent zobowiązany jest zapłacić
  lub zwrócić je na koszt własny w terminie 14 dni.
 5. GREMO ze względu na specyfikę procesu produkcji ma prawo dostarczyć o 5% mniej
  lub więcej zamówionej ilości towaru mniej. Kontrahent zobowiązuje się do przyjęcia
  dostarczonej ilości i zapłaty za nią.
 6. W przypadku nieodebrania towaru przez Kontrahenta w terminie umówionym, GREMO -
  o ile będzie to możliwe - dokona przechowania towaru na koszt i niebezpieczeństwo
  Kontrahenta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Kontrahenta
  z chwilą kiedy zgodnie z umową Kontrahent miał odebrać towar) lub GREMO uprawniony
  jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Kontrahentowi
  dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie GREMO uprawniony
  jest do dochodzenia od Kontrahenta kary umownej w wysokości 100 % wartości brutto
  zamówionego przez Kontrahenta towaru, a Kontrahent zobowiązuje

  się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie GREMO. Zapłata kary
  umownej, o której mowa powyżej, nie pozbawia GREMO prawa dochodzenia odszkodowania
  na zasadach ogólnych.
 7. Towar wydany lub wysłany Kontrahentowi nie podlega zwrotowi ani zamianie,
  z wyjątkiem przypadków określonych w § 11.
 8. Termin realizacji zamówienia i dostawy towaru ulega automatycznemu przedłużeniu
  w przypadku:
 • weryfikacji przez Kontrahenta przesłanych mu próbnych serii nadruków, wzorcowych
  egzemplarzy, itd. - do czasu przedstawienia GREMO stanowiska Kontrahenta,
 • gdy Kontrahent żąda zmian w zamówieniu po jego zatwierdzeniu, które wpływają
  na termin jego realizacji – o okres określony przez GREMO, a konieczny do prawidłowej
  realizacji zmienionego zamówienia,
 • gdy z powodu siły wyższej, niezależnej od GREMO nie jest możliwe dochowanie terminu
  realizacji zamówienia i dostawy – o okres występowania zdarzenia powodującego
  niemożność realizacji zlecenia oraz okres konieczny do uruchomienia normalnego
  procesu produkcji.
 1. Termin dostawy ulega automatycznemu wydłużeniu o czas dostarczania materiałów
  i uzgodnień dotyczących usługi znakowania.
 2. GREMO zastrzega możliwość dostaw częściowych, o ile wymóg dostawy całościowej
  nie wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy. W takim przypadku GREMO
  jest uprawnione do wystawienia stosownej faktury VAT obejmującej zrealizowaną część
  zamówienia.
 • § 10

Współdziałanie Kontrahenta

 1. Jeżeli wymaga tego charakter zamówienia, Kontrahent zobowiązany jest do współdziałania
  z GREMO
  według swojej najlepszej wiedzy i woli.
 2. W przypadku braku współdziałania Kontrahenta, co uniemożliwia prawidłową realizację
  zamówienia,
  GREMO będzie uprawnione do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
  z winy Kontrahenta.
 3. Obowiązek współdziałania obejmuje w szczególności konieczność dostarczenia
  wymaganych zezwoleń,
  oświadczeń osób trzecich, planów technicznych, wzorów, itd.
 • § 11

Reklamacje, odpowiedzialność

 1. W stosunkach z przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność GREMO z tytułu rękojmi.
  Wobec pozostałych Kontrahentów GREMO ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi
  na zasadach określonych poniżej.
 2. Uprawnienia Kontrahenta z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od daty
  odebrania rzeczy lub daty kiedy towar miał być odebrany, a z przyczyn leżących
  po stronie Kontrahenta nie został odebrany.
 3. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z towarem opisach, instrukcjach, itd.
  nie stanowią gwarancji udzielonej przez GREMO.
 4. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia towaru, w szczególności czy dostarczony
  towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, niezwłocznie po jego otrzymaniu,

  nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia odbioru towaru. Jeżeli Kontrahent stwierdzi
  wady towaru lub różnice ilościowe zobowiązany jest we wskazanym terminie poinformować
  o tym GREMO szczegółowo opisując stwierdzone wady lub braki.
 5. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Kontrahent jest zobowiązany (w przypadku,
  gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu)
  do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera protokole szkody.
  Kontrahent niezwłocznie przekaże skan protokołu szkody do GREMO. 
 6. W przypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem
  GREMO zobowiązane jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy
  albo wymiany wadliwych towarów.
 7. W przypadku stwierdzenia wad towaru, Kontrahent zobowiązany jest zwrócić wadliwy
  towar do magazynu GREMO.
 8. GREMO ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu
  spowodowane wyłącznie jego niewłaściwym opakowaniem.
 9. GREMO nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych
  z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień
  w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu
  umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności GREMO.
 10. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność
  za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Kontrahent.
  To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft, etc.)
  w przypadku, gdy Kontrahent nabywa w GREMO czysty, nieoznakowany towar.
  Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.
 11. GREMO nie jest zobowiązane do uwzględnienia reklamacji w przypadku, gdy:
 • wada dotyczy towaru pozakatalogowego, tj. wyprodukowanego na specjalne zamówienie
  Kontrahenta;
 • Kontrahent błędnie korzystał z towaru, nie przestrzegał instrukcji obsługi
  lub konserwacji, rozłożył towar na części lub nadmiernie go obciążył,
 • Kontrahent lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem,
  ingerowała fizycznie w towar,
 • wada wynikła z nieodebrania przez Kontrahenta towaru w terminie.
 1. GREMO jest zobowiązane do naprawienia szkód Kontrahenta tylko w przypadku,
  gdy szkody te są spowodowane przez umyśle działania GREMO lub jego rażące niedbalstwo.
  W pozostałych przypadkach roszczenia odszkodowawcze są wyłączone.
 2. GREMO ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku
  do Kontrahenta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika

  z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.
 • § 12

Zabezpieczenia

 1. W przypadku udzielenia Kontrahentowi przez GREMO kredytu kupieckiego (odroczony
  termin płatności) Kontrahent zobowiązany jest do:
 • wystawienia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, lub
 • dostarczenia na żądanie GREMO gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
 1. W przypadku Kontrahentów będących osobami prawnymi deklaracja wekslowa zawierać
  będzie poręczenie (awal) przez osoby zasiadające w organach zarządzających Kontrahenta.
 2. Koszty wynikłe z ustanowienia zabezpieczenia ponosi Kontrahent.
 3. GREMO ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia
  (wydanie towaru) do czasu ustanowienia skutecznego zabezpieczenia.
 • § 13

Zastrzeżenie własności

 1. Własność wydanego towaru przechodzi na Kontrahenta w chwili uiszczenia wszystkich
  nadleśności wynikających z umowy.
 2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Kontrahenta, w przypadku złożenia przez Kontrahenta
  wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego lub w przypadku wydania postanowienia
  o otwarciu upadłości lub postępowania naprawczego Kontrahenta, GREMO jest uprawniony
  do żądania zwrotu towaru, za który Kontrahent nie dokonał zapłaty. W przypadku zwrotu
  towaru dochód z jego sprzedaży zostanie zaliczony na poczet zobowiązań Kontrahenta.
 • § 14

Zakończenie i rozwiązanie umowy

 1. Umowa ulega zakończeniu w przypadku wydania towaru i zapłaceniu przez Kontrahenta
  całości należności wynikających z umowy.
 2. GREMO jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
  w przypadku:
 • złożenia przez Kontrahenta wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego,
 • złożenia przez wierzycieli Kontrahenta wniosku o ogłoszenie upadłości Kontrahenta;
 • niedostarczenia przez Kontrahenta wymaganego zabezpieczenia udzielanego kredytu
  kupieckiego.

 • § 15

Pozostałe warunki

 1. Nie wypożyczamy wzorów. Wysyłany towar jest pełnowartościowy.
 2. Odcienie kolorów w katalogach oraz na stronie internetowej mogą różnić
  się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic
  nie będą uwzględniane.
 • § 16

Poufność

 1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
  w posiadanie których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji
  ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek
  właściwego organu państwowego.
 2. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania wszelkich informacji podmiotom
  z nią współpracującym.
 3. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu
  obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.
 • § 17

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany ogólnych warunków umów wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 2. W przypadku zmiany przez GREMO ogólnych warunków umów, zmiany wchodzą w życie
  w chwili ich umieszczenia na stronie internetowej GREMO.
 3. Właściwe dla umów zawieranych przez GREMO jest prawo polskie.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw wynikłych z umów będzie sąd właściwy
  dla GREMO.

RODO

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przybliżenie Klientom oraz osobom zainteresowanym
ofertą firmy  GREMO Jacek Sikorski zasady gromadzenia i przetwarzania przez nas danych
osobowych oraz warunki ich wykorzystywania. Wszystkie dane osobowe przekazywane
firmie GREMO Jacek Sikorski objęte są tajemnicą i nie są rozpowszechniane ani udostępniane
osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są konieczne do przetwarzania, realizacji
i finalizacji złożonego zamówienia.  Zastrzegamy sobie prawo do przekazania niezbędnych
danych osobowych firmom przewozowym/kurierskim w celu dostarczenia zamówienia
do zleceniodawcy. Zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca zobowiązani są do zachowania
w tajemnicy wszystkich informacji, w posiadanie których strony weszły przy realizacji umowy,
także po jej finalizacji. Podanie swoich danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie

w wymienionych niżej przypadkach:
- składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez firmę GREMO Jacek Sikorski
- w celu zrealizowania przez firmę  GREMO Jacek Sikorski zlecenia złożonego przez osobę/firmę,
do której te dane należą. GREMO zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych
wewnątrz firmy w celu świadczenia zleconych usług:

- w celu skontaktowania się z właścicielem danych osobowych,
- w przypadku zmian w Polityce prywatności i konieczności poinformowania o nich właściciela
danych osobowych,

- w celu informowania o nowościach, ofertach handlowych i ofertach specjalnych oraz udzielania
odpowiedzi na pytania zadane przez właściciela danych osobowych.

Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu, aktualizacji oraz modyfikacji danych, tak by były
one zgodne ze stanem faktycznym. Istnieje możliwość usunięcia danych osobowych z bazy
o ile ich właściciel wyrazi taką chęć w formie pisemnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. GREMO Jacek Sikorski, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 937-210-39-13 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GREMO Jacek Sikorski.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów:
  sprzedaży, transportu, usługi znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych

  w takim przypadku jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
  umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
  Administratora w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art.
  6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane
  nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów
  komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa
  dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  a)    przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia
  lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą lub

  b)    do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona
  zgoda.
 6. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze
  podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, dostawcy, podwykonawcy, firmy kurierskie
  i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące
  przy realizacji kampanii marketingowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.

wykonanie Interactive Technology